Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki, 2019.11.05

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZENIU WIELKIM

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystąpią do konkursu


1. Wymagania podstawowe (formalne):
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
4) wykształcenie wyższe;
5) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności przepisów:
a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1983, ze zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz.869, ze zm.).
6) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury;
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
2) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność;
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
4) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy;
5) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
6) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych;
7) biegła obsługa komputera, w tym MS Office;
8) prawo jazdy kat. B.


II. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki;
2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony - 3 lata;
3) pełny wymiar czasu pracy;
4) przewidywany termin zatrudnienia – 1 stycznia 2020r.


III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim (dalej GOK) i reprezentowanie GOK na zewnątrz,
2) realizacja zadań statutowych GOK oraz programu działania zgodnie z umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3) odpowiedzialność za działalność GOK, w tym za właściwy dobór pracowników oraz powierzone mienie;
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników GOK oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
5) kierowanie gospodarką finansową GOK i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym sporządzanie planu finansowego GOK (z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych), który stanowi podstawę gospodarki finansowej GOK.


IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
2) list motywacyjny (krótkie uzasadnienie przystąpienia do konkursu);
3) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
4) kopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie;
5) kopie świadectw i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; opinie, referencje, etc;
6) autorska koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania GOK na cały okres kadencji (3 lata), uwzględniająca w szczególności:
a) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOK,
b) współpracę GOK z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz z innymi podmiotami;
c) gospodarkę finansową GOK;
d) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej;
7) oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków,
c) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z KRK);
8) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych.”.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, za wyjątkiem kopii dokumentów wymienionych w pkt 3-5, na których kandydat winien umieścić adnotację „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć ją podpisem.


V. Składanie dokumentów:
Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim” w terminie do dnia 5 grudnia 2019r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-082 Dobrzeń Wielki lub przesłać na adres Urzędu (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie, nie będą rozpatrywane.


VI. Etapy konkursu:
1. Etap I: 6 grudnia 2019r. - otwarcie i analiza złożonych ofert oraz wyłonienie kandydatów spełniających wymagania podstawowe (formalne) określone w ogłoszeniu o konkursie, którzy zostaną zakwalifikowanie do II etapu konkursu. O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Przewodniczący Komisji konkursowej powiadamia kandydatów telefonicznie.
2. Etap II: 16 grudnia 2019r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania podstawowe (formalne) oraz ocena autorskiej koncepcji funkcjonowania GOK, przedstawionej przez kandydata.


VII. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:
Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Termin planowanej wizyty w Urzędzie należy ustalić telefonicznie: tel. 774110302.


VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO):
1. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy).
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
3. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze ogłoszenie.
5. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o konkursie.
6. Informacja o wyniku konkursu, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: www.bip.dobrzenwielki.pl i www.gokdobrzenwielki.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
7. Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu, ale nie zostaną zatrudnieni, będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku konkursu do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
8. Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze.
10. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


WÓJT                        
Piotr Szlapa*                  .


* podpis na oryginale

Do pobrania dokumenty:

1. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Dobrzeniu Wielkim (PDF)

2. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora GOK (PDF)

 

Dobrzeń Wielki 21.05.2019

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia
Kabiny sanitarne :
01.07-31.08.2019 r. 3 szt. standardowe servis 2 razy w tygodniu kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki,
27-28.07.2019 6 szt.( 4 standardowe, 2 z umywalką) + servis i pisuary 6 szt,

2.  Termin realizacji zamówienia: wg terminarza zamieszczonego powyżej

3.  Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z usług

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia: 100 % cena

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.06.2019 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: 46-081Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

 

Pobierz dokument zapytania ofertowego (dokument RTF)

 

Dobrzeń Wielki, 21.05.2019

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki

NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia
Zabezpieczenie kąpieliska  w Dobrzeniu Wielkim na akwenie „Balaton” w sezonie letnim 2019 r. w okresie 01.07.2019 do 31.08.2019 r. w godz. 11.00 do 19.00 zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.
Oferent w ramach usługi powinien zapewnić:
- wykwalifikowaną obsługę ratowników zgodnie z wymaganymi przepisami ( 2 ratowników wodnych, 2 ratowników młodszych)
- łódź wiosłową z kompletnym wyposażeniem
- deska ortopedyczna do transportu osób z urazem rdzenia kręgowego
- kompletny zestaw do udzielania pierwszej pomocy
- koło ratunkowe, zasobnik 80 m, tuba, rzutka, lornetka, bosaki ratownicze, termometr woda, termometr powietrze, flagi, lina torowa 25 m, boja żółta, boja czerwona, znaki informacyjne, sprzęt ABC

2.  Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019

3.  Warunki płatności: przelewem po każdym zakończonym miesiącu

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  
i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis
z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
Cena 100 %

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.06.2019 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie
rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed
upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym
jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz pełny dokument zapytania ofertowego

 
Więcej artykułów…